Każdy użytkownik, ogólnie pojętych środków chemicznych, powinien posiadać aktualne dokumenty techniczne m.in. Kartę Techniczną oraz Kartę Charakterystyki.

Karta Techniczna (z ang. Technical Data Sheet tzw. TDS) jest dokumentem informacyjnym, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne oraz właściwości fizykochemiczne produktu. Producent może też określić przewidywane zastosowanie, zalecany sposób przetwórstwa oraz warunki bezpiecznego magazynowania i transportu. Karta Techniczna nie ma prawnie zdefiniowanych wymagań w zakresie treści czy dostępności, to producent decyduje o jej ostatecznej formie i zawartości.

Karta Charakterystyki (z ang. Material Safety Data Sheet,  tzw. MSDS) powinna dostarczać kompleksowych informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny i warunkach jej bezpiecznego stosowania. Zawartość, strukturę i wymagania dotyczące sporządzania Kart Charakterystyki określa Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 tzw. REACH1 oraz załącznik II Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010. Głównym zadaniem Karty Charakterystyki jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach, jakie może stwarzać substancja lub mieszanina. Karta Charakterystyki składa się z 16 sekcji, w których opisane są warunki bezpiecznego obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, postępowanie w przypadku zagrożenia, warunki bezpiecznego magazynowania, transportu i usuwania oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne.   Producent ma obowiązek dostarczyć odbiorcy aktualną Kartę Charakterystyki bezpłatnie, w językach urzędowych państw członkowskich, na terenie których substancje lub mieszaniny są wprowadzane do obrotu.

Przed rozpoczęciem prac wskazane jest zapoznanie się z treścią dokumentów w celu właściwego przetwórstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy. Pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom Karty Charakterystyki wszystkich substancji i mieszanin na które mogą być narażeni podczas pracy.  Karty Charakterystyki powinny być również dostępne w miejscu pracy, tak aby w razie wypadku, awarii lub pożaru właściwe służby mogły zapoznać się z możliwymi zagrożeniami.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z dokumentami technicznymi jest niezbędne, aby prawidłowo i bezpiecznie obchodzić się z substancją lub mieszaniną.

1Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE  oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93  i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,  jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,  93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE